Algemene Voorwaarden

Deze website is eigendom van Koen Van den Berghe. www.aition.net en www.aition.be zijn websites van Koen Van den Berghe, welke commercieel actief is onder de naam AITION.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de maatschappelijke zetel.
Adres: Steenhuisdreef 9, 9031 Drongen
Telefoonnummer: 0496 34 99 99
Ondernemingsnummer: BTW BE 0558.844.714

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de website van Aition, alsook op alle deelwebsites.

 1. Bestellen en betalen

1.Toepassing van de Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden definiëren de relaties tussen elke gebruiker van de websites www.aition.net, www.aition.be en eventuele andere websites van Aition. Deze algemene voorwaarden zijn de enige die geldig zijn. Ze vervangen alle andere voorwaarden, met uitzondering van vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke uitzondering van de ondernemer.

Elke bestelling door een klant impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden. Clausules van een klant die een bestelling vergezellen en die in tegenspraak zijn of een nieuw element toevoegen aan de Algemene Voorwaarden, worden niet aanvaard.

2. Verkoop via de (deel)website(s) van Aition
Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving.
De producten worden geleverd na bestelling en betaling van het totaalbedrag van de bestelling. Levering onder rembours is niet mogelijk. Een school of openbaar bestuur kan een aanvraag indienen om op factuur te betalen (zie betaalvoorwaarden onder punt 3).

3. Verzendadres
Het verzendadres is het adres dat u opgeeft bij uw bestelling waarop de goederen geleverd moeten worden. Eens de betaling uitgevoerd is, wordt de bestelling verwerkt en kan het verzendadres niet meer gewijzigd worden. Indien u toch een ander leveringsadres wenst, dient u dit in het opmerkingsveld te vermelden op het moment dat u de bestelling plaatst. Indien de koper een onbestaand of onjuist verzendadres doorgeeft en de aangekochte artikelen moeten om deze reden opnieuw opgestuurd worden, dan is de verzendkost voor het opnieuw versturen altijd voor de koper.

 1. Tarieven
  1. De prijzen op de websites van Aition zijn de actuele prijzen in euro. De prijzen in mailings kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailings zijn doorgevoerd.
  2. Zolang er geen overeenkomst tot stand gekomen is, heeft Aition de bevoegdheid om de prijzen en de voorwaarden te wijzigen.
  3. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op de (deel)website(s) inclusief BTW, kosten van verpakking en wettelijke bijdragen. De vermelde bijdrage in de verzendkosten wordt aangegeven onder de noemer verzendkosten.
  4. Aition is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.
 2. Betaalvoorwaarden
  Met uitzondering van speciale voorwaarden, die enkel aangevraagd kunnen worden door scholen en openbare besturen, gelden onderstaande betaalvoorwaarden:
  1. Contante betaling bij afhaling.
  2. Betaling vóór verzending, hetzij per overschrijving hetzij via de beveiligde netwerken van MultiSafepay.
   De artikelen worden pas verstuurd na registratie van de betaling.

Voor scholen en openbare besturen kan een betaling op factuur toegestaan worden na goedkeuring van het kredietdossier. De betaling op factuur is geenszins een verworven recht en dient steeds op voorhand bij Aition aangevraagd te worden. Aition verbindt zich er toe om binnen de 7 werkdagen een uitspraak te doen over de goed- of afkeuring van deze aanvraag.

      3. Indien met Aition overeengekomen is dat er op factuur betaald kan worden, geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

4. Beschikbaarheid van de producten

De producten op de websites zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op de website wordt een indicatie gegeven voor de beschikbaarheid van een product op het moment dat een bestelling geplaatst wordt. Dit is louter een indicatie. Alle afwijkingen op deze indicatie zijn buiten de wil van Aition. Aition kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze afwijkingen.

Mocht de indicatie van een product zeggen dat het beschikbaar is en toch blijken dat het niet zo is, dan wordt de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Indien blijkt dat de wachttijd meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, kan u de bestelling annuleren en zal het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden.

Wanneer een artikel besteld wordt dat niet meer op voorraad is en waarvan blijkt dat het niet meer geleverd kan worden binnen een aanvaardbare termijn, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht. Dit zal een annulatie van de bestelling als gevolg hebben. Buiten de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze bestelling zijn er geen verdere verplichtingen voor Aition.

 1. Verzending – Levering

Aition selecteert de manier waarop producten verzonden worden. De klant moet zich ervan verzekeren dat de producten bij ontvangst in goede staat zijn en eventuele bezwaren aantekenen binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn. De klant is verplicht bewijs voor te leggen van elk ontbreken of defect.

Aition doet er alles aan om tijdig te leveren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering.

Wanneer een bestelling zowel artikelen bevat die voorradig zijn als artikelen die niet voorradig zijn, dan zal de bestelling pas verzonden worden op het moment dat alle producten beschikbaar zijn.

 1. Herroepingsrecht Verkoop-op-afstand
  1. Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.
  2. De afnemer heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits Aition daarvan per brief of mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.
  3. De goederen dienen in de originele verpakking terug te worden gezonden.
  4. Voor de uitoefening van zijn herroepings- of verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.
   De afnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de retourzending van de goederen tot ontvangst bij Aition.
   Artikelen dienen retour gestuurd te worden naar
   AITION
   STEENHUISDREEF 9
   9031 DRONGEN
  5. In geval van uitoefening van het herroepings- of verzakingsrecht zal Aition een terugbetaling doen van de door de afnemer reeds gestorte bedragen, verminderd met de kosten die Aition al gemaakt heeft voor deze bestelling (bijvoorbeeld verzendkosten). De terugbetaling vindt plaats binnen de veertien dagen die volgen op de dag van de ontvangst van de retour.
 2. Eigendomsvoorbehoud
 3. Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Aition, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
 4. Aition is onherroepelijk en zonder vereiste ingebrekestelling gemachtigd de artikelen die het eigendom van Aition zijn gebleven terug te (laten) nemen.

     8. Ontbindende voorwaarde van verkoop

In samenspraak met Aition kan als uitzondering een verkoop ontbonden worden. Toch dienen de gedane kosten altijd voldaan te worden door de afnemer.

 1. Boete voor achterstallige betaling

In overeenstemming met de geldende wetten en bepalingen, is er op iedere som die niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn betaald wordt een boete en een nalatigheidsinterest van toepassing. De boete bedraagt 20% van het factuurbedrag. De interesten bedragen 12% op jaarbasis en zijn toepasbaar vanaf de datum van de levering van de producten.

 1. Persoonsgegevens
  1. Aition hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot ‘Aition, Steenhuisdreef 9, 9031 Drongen’ of ‘info@aition.net’. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ‘Aition, Steenhuisdreef 9, 9031 Drongen’ gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onvolledig of onjuist zouden zijn.
  2. Aition kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.
  3. Het gebruik van “cookies”.
   Tijdens een bezoek aan de site kunnen "cookies" op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.
 2. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Aition of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.

 1. Beperking van aansprakelijkheid
  1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
  2. Aition levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch onjuistheden in deze informatie voordoen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u de beheerder van de site contacteren en zal Aition de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Aition kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op de website.
  3. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Aition geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.
  4. Aition kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere site als gevolg van links of hyperlinks. Aition is dus niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of gegevens op het computersysteem, beschadigingen van apparatuur en programmatuur of andere beschadigingen van de gebruiker.
  5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Aition verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.
 2. Geschillen
 3. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.
 4. Op de Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van Aition.